Styrelse

 

 

                                                                                                                                                       

Ordförande: Samuli Hirmu

                      Tfn: +46(0)730246769

                      E-post: hpdajujutsukai@yahoo.com

 

 

                                                                                                                                                        

Medlem:                      Ami Eriksson

 

 

                                                                                                                                                        

Medlem:                       Lena Gard